DBH Hmoob

18271-DBHhmoob-Image2x.png

Peb Yog Leej Twg -

Zoo siab txais tos rau Fresno County Department of Behavioral Health lub website. Ib feem ntawm peb lub website no yuav muab cov ntsiab lus me ntsis ua lus Hmoob txog tias peb yog leej twg, peb ua dab tsi thiab seb koj yuav tuaj yeem nkag mus rau qee qhov kev pab /tej kev pab cuam no. Muaj cov ntaub ntawv ntau ntxiv ntawm peb lub website, tiam sis txhua yam yuav tsis yog sau ua lus Hmoob. Yog li peb xav kom koj tau txais cov lus thiab ntaub ntawv tseem nceeb rau kev pab nyob ntawm tib qho chaw.

Peb yog ib lub tuam tsev hauv nroog uas muab kev pab rau cov tib neeg uas muaj teeb meem kev xav thiab kev puas siab puas ntsws, nrog rau cov muaj teeb meem yeeb tshuaj los sis dej cawv. Peb sib koom tes thiab ua hauj lwm nrog ntau lub koom haum nyob rau lub Nroog Fresno. Peb muab kev pab rau kev sab laj,  kev siv yeeb tshuaj thiab cawv, kev tiv thaiv, thiab lwm yam kev pab rau txua leej txua tus.

Peb pab txhais lus dawb rau cov tib neeg xav tau kev pab.

18269-Hmong-Hopefresnocounty.jpeg

Qhov Peb Ua -DBH, koom tes nrog cov zej zog ntau pab pawg, mob siab rau muab cov kev pab cuam zoo, kev coj noj coj ua, kev coj tus cwj pwm tus rau ntawm kev noj qab haus huv, pab tib neeg thiab tsev neeg hauv peb lub zej zog kom rov zoo

Tau Txais Kev Pab

Txhua tus neeg hauv Nroog Fresno muaj feem txais cov ntaub ntawv los sis txais txoj kev pab cuam tsuav yog nws hu txhua lub sij hawm txhua hnub tau rau qhov Access Line ntawm 1-800-654-3937. Peb muaj ib tug xov tooj koj hu tau rau yuav pab txog kev noj qab haus huv los sis kev siv yeeb tshuaj thiab cawv. Tus xov tooj no tuaj yeem siv tau txais tej ntaub ntawv, kom tau txais kev tshuaj ntsuam los ntawm kev tham hauv xov tooj kom tau xa mus los sis txais kev pab cuam, los sis txais kev txhawb pab rau tej teeb meem loj. Tus xov tooj no yog rau cov neeg laus los sis me nyuam yaus.

Qee Tus Xov Tooj Muaj Kev Pab Cuam Rau Tej Me Nyuam Yaus Thiab Tub Ntxhais Hluas:

 

 • Cov neeg xav tau kev pab cuam rau me nyuam yaus thiab cov hluas muaj feem coj nws tus kheej mus saib cov kev pab cuam Me Nyuam Yaus hauv lub koom haum Heritage Campus hnub Monday txog Friday, 8 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj ntawm 3133 N. Millbrook Ave. Fresno, CA 93703 los sis hu tau rau (559) 600-8918 los sis hu rau tus Access Line ntawm 1800 654-3937
 • Cov tib neeg, tsev neeg, thiab cov neeg pab saib xyuas tuaj yeem tiv tauj tau Youth Wellness Center ntawm (559) 600-8919 yog xav paub ntxiv los sis xav nrhiav kev pab rau cov hluas hnub nyoog 0-17. Cov ntaub ntawv kev pab kuj tuaj yeem tau txais los ntawn qhov Access Line ntawm 1 800 654-3937
 • Cov kev pab cuam nyob rau hauv tsev kawm ntawv tej zaum yuav yog ib qho kev pab zoo dua rau tsev neeg thiab cov tib neeg. Kev pab cuam hauv tsev kawm ntawv uas yog muab los ntawm lub Department thiab los ntawm cov tsev kawm ntawv tau txais nyiaj txhawb nqa All4Youth, tuaj yeem hu tau rau Access Line ntawm 1 800 654-3937, hu tau lub Department hnub M-F 8 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj ntawm (559) 600-6892 los sis All4Youth kev pab hnub M-F, 8 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj ntawm (559) 443-4800 los sis hu rau koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv es nug txog kev xa mus rau All4Youth pab.
 • Rau cov tub ntxhais hluas uas tab tom ntsib teeb meem kev puas siab puas ntsws, muaj yeem tuaj txais kev pab los ntawm Crisis Stabilization Center. Tus xov tooj rau cov hluas yog (559) 512-8700 thiab yus tus kheej tuaj yeem mus ntsib kev pab rau ntawm 4411 East Kings Canyon Rd. Fresno, CA 93702.
 • Rau cov tub ntxhais hluas uas muaj feem yuav ntsib kev kub ntxhov muaj yeem tuaj txais kev pab los ntawm Psychiatric Health Facility (PHF) uas tsom mus rau kev saib xyuas mob hnyav, kev ruaj khov, kev hloov hauv zej zog, thiab taug qab saib xyuas rau cov hluas hnub nyoog 12-17. Lub koom haum PHF rau cov tub ntxhais hluas nyob rau ntawm 4411 E. Kings Canyon Rd. Lub tsev #319. Fresno, CA 93702 los yog hu tau rau (559) 600-2382

 

Cov Xov Tooj Thiab Cov Kev Pab Rau Cov Neeg Llaus-

 

 • Txhua tus tuaj yeem hu tau txhua lub sij hawm txhua hnub rau Access Line ntawm 1 800 654-3937 kom paub txog cov kev pab cuam, kev tshuaj xyuas, xa lwm tus mus txais kev pab, thiab kev tiv tauj thiab/los sis txais ntaub ntawv tsim nyog rau ntau yam kev pab cuam.
 • Tib neeg thiab tsev neeg tuaj yeem nrhiav kev pab cuam los ntawm kev hu rau Urgent Care Wellness Center hnub M-F thaum 8 teev sawv ntxov txog 6 teev tsaus ntuj ntawm (559) 600-9171 los sis tuaj mus rau ntawm 4441 E. Kings Canyon Road Fresno, CA 93702.
 • Cov tib neeg uas muaj feem yuav ntsib kev kub ntxhov tuaj yeem tiv tauj Crisis Stabilization Center txhua lub sij hawm txhua hnub ntawm (559) 451-1008 los sis tuaj mus rau ntawm 4411 East Kings Canyon Road Fresno, CA 93702.
 • Cov Kev Pab Cuam Rau Cov Neeg Laus – Muaj feem nkag tau mus rau qhov Access Line los sis hu rau pab pawg muaj kev pab cov neeg laus ntawm (559) 600-5755 yog xav paub ntxiv hnub M-F 8 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj.
 • Perinatal Wellness Center siv ib pab cov kws pab tswv yim, kws saib xyuas neeg mob, thiab cov neeg ua hauj lwm sib raug zoo los muab kev pab cuam kev nyuaj siab rau cov niam cev xeeb tub thiab tom qab yug me nyuam thiab lawv cov me nyuam mos, nrog rau cov txiv uas muaj kev nyuaj siab los ntawm kev pab hauv tsev los sis tim hauj lwm tom qab leej niam yug me nyuam tag.Cov tib neeg tuaj yeem mus txais keb pab tus kheej hu rau ntawm (559) 600-1033 los sis hu rau qhov Access Line ntawm 1-800-654-3937.
 • Fresno Metro Area Outpatient Clinic - Uas kuj muab cov kev pab cuam ntau yam tuaj yeem tiv tauj tau txhua lub sij hawm txhua hnub ntawm Access Line los sis hu tau ncaj qha hnub M-F thaum 8 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj ntawm (559) 600-4099 yog xav paub ntxiv, los sis tuaj yeem mus kiag rau Urgent Care Wellness Center hnub M-F. 8am rau 6pm.
 • Tus Saib Xyuas Pej Xeem- Rau cov lus qhia txog pej xeem tus neeg saib xyuas lub chaw ua hauj lwm, kev tiv thaiv los sis lwm yam lus nug, koj tuaj yeem hu tau rau ntawm (559) 600-1500

 

Txua Ntxiv - Xov Tooj Rau Cov Koom Haum Muaj Kev Pab 

Fresno Patients' Rights Advocate Program (559) 492-1652

Family Advocate Navigator (559) 600-6734

CalHOPE- Kev txhawb nqa dawb thoob plaws lub xeev 1-833-317-4673

Multi-Agency Access Program (MAP)- (559) 512-6777

National Suicide Prevention Lifeline- 988

Mobile Crisis Response - (559) 600-6000

Yog koj xav tshaj tawm kev tsis txaus siab los sis kev ua txhaum cai thov hu rau tus xov tooj tsis pub lwm tus paub ntawm 1-888-262-4174

Qhov Chaw Kev Cia Siab thiab Kev Zoo Mob Sib Koom Tes-