Fresno Mobile Crisis

What is the Mobile Mental Health and Substance Use Crisis Response team?

Mobile Crisis, is its own service, available 24/7, 365 days a year, focused on support for non-violent mental health and substance use crises, not just intervention.

The Mobile Mental Health and Substance Use Crisis Response Team is now LIVE. Dial (559) 600-6000 to speak to a trained professional.

If you or someone you know is feeling suicidal or in crisis, dial 988.

For situations with immediate danger, call 911 and ask for the Crisis Intervention Team (CIT) made up of law enforcement and mental health professionals.

 

 

What is the Mobile Crisis Response team?

 

 

Espanol

 

En 2024 vamos a ofrecer servicios moviles de crisis. Este servicio Va ser gratis para los residentes del condado de Fresno ¿Necesita ayuda con una crisis de salud mental o uso de sustancias? Visite fresnomobilecrisis.com para más información.

Hmoob

 

Kawm paub ntxiv txog Mobile Crisis Resonse Team hauv lub nroog Fresno no - nws yog ib qhov kev pab pub dawb rau txhua tus neeg nyob hauv lub nroog Fresno, tsis hais txog kev muaj insurance lossis tsis muaj nyiaj. Thaum muaj kev puas siab puas ntsws lossis kev siv yeeb tshuaj muaj teeb meem, thov hu rau Mobile Crisis team, lawv yuav pab tau koj. Pab pawg no tsis yog tub ceev xwm, lawv tsuas yog cov neeg ua huajlwm kho mob puas siab puas ntsws thaum muaj kev xwm txheej xwb. Yog hais tias tsim nyog, lawv yuav coj cov tib neeg ua nrhiav kev pab mus rau qhov chaw ua txawj saib xyuas kev kub ntxhov. Koj lub hlwb thiab kev no qab hauj hub tseem ceeb heev. Thov mus saib peb ntawm lub website hu ua DBH Hmoob rau kev pab txhawb nqa koj hnub no. 

If you have a Behavioral Health emergency
please call 9-1-1

Central Valley Suicide Prevention Lifeline
988

Mobile Crisis Response
(559) 600-6000

For Access to Services or the Crisis Line,
1 800 654-3937

 CalHOPE Warm Line
1 833 317-HOPE(4673)